תקנון

 1. ברוכים הבאים לאתר של "סושיאל מרקט" (ח.פ 053090635 אתר זה מוגש ללקוחותינו, במסגרת מאמצינו לקדם ולייעל את השירות. אנא קראו בתשומת לב תקנון זה מפעם לפעם, שכן עשויים לחול בו שינויים.
  אנא שימו לב כי עצם השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה ולתנאי תקנון מועדון סושיאל מרקט המפורט להלן.

 2. בכל שאלה ניתן לפנות למוקד התמיכה שלנו במייל [email protected] 
 3. מוקד התמיכה נועד לסייע לכם ולתת מענה לבעיות הקשורות בשימוש באתר ולפניות הנוגעות להזמנות באתר.

 4. אתר " סושיאל מרקט" הינו אתר אינטרנט במסגרתו מתבצעות מכירות קמעונאיות (להלן: " סושיאל מרקט" או "האתר"). האתר מנוהל ע"י חברת " סושיאל מרקט" (להלן: " סושיאל מרקט") במסגרת מאמציה לקדם ולייעל את השירות המוענק ללקוחותיה. רשאי לקנות באתר כל אדם מעל גיל 18 שנים, המחזיק כרטיס אשראי בר תוקף ושהינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת

 5. כל אדם או חברה המבצע/ת פעולה כלשהי באתר, לרבות אדם המבצע רכישה (להלן: "הלקוח"), מצהיר בעצם ביצוע הפעולה באתר כי קרא תקנון זה, כי הינו מסכים להוראותיו ולכך שתהליך הרכישה ב סושיאל מרקט יהא כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד סושיאל מרקט ו/או מי מטעמה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מחברות הבת שלה, למעט טענות הקשורות בהתחייבות מפורשת של סושיאל מרקט על פי תקנון זה.

 6. השירות שניתן במסגרת סושיאל מרקט מוענק בתחומי מדינת ישראל והכל באזורים מסוימים בלבד המוגדרים מעת לעת על ידי סושיאל מרקט לפי שיקול דעתה הבלעדי (להלן: "אזור השירות"). על מנת לברר אם מען מסוים מצוי באזור השירות ניתן להתקשר למוקד שרות הלקוחות.
  יובהר כי על אף האמור לעיל לסושיאל מרקט הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את אזורי השירות ללא מתן הודעה מוקדמת מראש.

 7. אספקת מוצרים שנרכשו בסושיאל מרקט אפשרית רק כאשר המען המבוקש נמצא בתוך אזור השירות, ואין מניעה טכנית או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור.

 8. סושיאל מרקט שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ"י שקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן. ללקוח לא יהיו כל טענות כלפי סושיאל מרקט בגין שינוי כאמור. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן סושיאל מרקט לראשונה, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.

 9. סושיאל מרקט, לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות סושיאל מרקט, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן.

 10. תוכן האתר ותקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. ההתייחסות הינה לשני המינים כאחד. בכל מקום בו מנוסח תוכן האתר ו/או תקנון זה בלשון יחיד ההתייחסות הינה ליחיד ו/או לרבים לפי העניין.

המוצרים


 1. פירות, ירקות העונה, חמוצים למיניהם, מוצרי בסיס וכיוצ"ב המשווקים ע"י סושיאל מרקט ואשר מועד אספקתם התבקשה על ידי הלקוח בעת מילוי ההזמנה, בכפוף לאמור בתקנון זה בפרק שכותרתו "אספקה".

 2. רשימת פירות וירקות יופיעו במסגרת רשימות שתוצגנה באתר (להלן: "רשימת המוצרים").

 3. סושיאל מרקט אינה מחויבת, בכל דרך שהיא, לקיום מגוון כלשהו של מוצרים ב סושיאל מרקט, אך היא מתחייבת לספק את הפירות והירקות טריים ובאיכות טובה. סושיאל מרקט רשאית לשנות בכל עת איזה מהמוצרים המוצגים ברשימת המוצרים באתר, להחליף איזה מהמוצרים ברשימה או להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה הנ"ל.

 4. אופן הצגת המוצרים ב סושיאל מרקט יקבע על ידי סושיאל מרקט מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. יובהר כי תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את סושיאל מרקט.

 5. הלקוח יהא רשאי להזמין גם מוצרים שבסמוך לשמם ברשימת המוצרים יצוין כי הינם בסטטוס של "חסר היום" או כל מונח דומה אחר. משמעות המושג "חסר היום" או כל מונח דומה אחר תהא כי המוצר איננו מצוי בעת ההזמנה במלאי של סושיאל מרקט. במקרה כזה, במידה ויחודש המלאי של המוצר הספציפי עד למועד תחילת ביצוע ההזמנה על ידי סושיאל מרקט, יצורף המוצר למוצרים שיסופקו והלקוח יחויב בתשלום בגין המוצר הנ"ל. במידה והמלאי לא יחודש כאמור אזי המוצר לא יצורף למוצרים שיסופקו והלקוח לא יחויב בגין המוצר הנ"ל.

המחירים

 1. מחירי המוצרים שיפורסמו ב סושיאל מרקט הינם מחירי המוצרים כפי שעודכנו לאחרונה לפני מועד ביקור הלקוח באתר סושיאל מרקט ו/או במועד הקלדת ההזמנה ואישורה על ידי הלקוח באתר, לפי המאוחר. סושיאל מרקט תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ללא קשר למועד הביקור ו/או ביצוע ההזמנה על ידי הלקוח.

 2. מחירי המוצרים מפורטים באתר האינטרנט סושיאל מרקט וניתנים לבירור לפני ההזמנה. המחירים הקובעים לצורך השלמת הרכישה, על פיהם ייגבה סכום הרכישה, הינם המחירים שיהיו בעת ביצוע הכנת ההזמנה, כפי שיופיעו באתר סושיאל מרקט כאמור לעיל. סושיאל מרקט שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מחירי המוצרים מעת לעת.

 3. מוצרים אשר מוצגים למכירה במחירי מבצע יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף במועד האספקה. למען הסר ספק יובהר כי מוצר אשר המחיר המוצג לגביו במסגרת מבצע פג בטרם סופק המוצר ללקוח, יחויב בגינו מחיר המחירון ללא מבצע.

 4. מחירי המוצרים כוללים מס ערך מוסף (מע"מ).

התשלום

 1. התשלום בגין קנייה באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי, השייך ללקוח המזמין ואשר פרטי זהותו תואמים את הנתונים שהוזנו למערכת בדף "טופס הזמנה".

 2. על אף האמור לעיל סושיאל מרקט שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים מיוחדים ללקוחות שתבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי.

 3. תנאי האשראי יהיו בהתאם לתנאים שיהיו נהוגים בחברת סושיאל מרקט בעת מועד האספקה.

 4. שעות פעילות סושיאל מרקט

 5. הקלדה של הזמנה באתר סושיאל מרקט אפשרית מיום שישי בשעה 11:00 ועד ליום שלישי ב 15:00  למעט אם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת. מועד האספקה של ההזמנה כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה להלן. אספקת הזמנה בימי רביעי, בתחנות החלוקה השונות בהתאם לשעות החלוקה. מי שהזמין משלוח, אספקת המשלוחים בין 17-21 תלוי באיזור החלוקה.

 6. הזמנה ו/או שינוי הזמנה ו/או ביטול הזמנה באמצעות הטלפון או הפקסימיליה אפשרית בשעות פעילות מוקד שרות הלקוחות בלבד. שעות הפעילות יעודכנו מעת לעת על פי שיקול דעתה של סושיאל מרקט, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, ויפורסמו באתר. שינוי בהזמנה או ביטול ניתן לבצע עד 3 שעות ממועד ההזמנה.

 7. שעות הפעילות של מוקד שרות לקוחות הינן בימים א'- ה' בשעות 14:00- 09:00, בטל 050-7310310.

 8. על אף האמור בכל מקום בתקנון זה, מובהר בזאת כי ייתכן ויחולו שינויים/חריגות במועדי האספקה וכן במועדי שעות הפעילות של מוקד שירות הלקוחות ו סושיאל מרקט אינה מחויבת למועדים אלה.

דמי שירות לקניה באתר סושיאל מרקט

 1. בנוסף למחירי המוצרים יחויב הלקוח בדמי משלוח בסך 7 ש"ח בגין ליקוט ואריזת המוצרים.

 2. סושיאל מרקט שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי השירות מעת לעת ועל פי שיקול דעתה ואינה מתחייבת להודיע מראש על השינוי.

אספקה

 1. המוצרים הנכללים בהזמנה יסופקו על ידי סושיאל מרקט (לעיל ולהלן: "המשלוח"), בכפוף לאמור בתקנון זה.
  מובהר כי אספקת המוצרים בגין הזמנה שתתקבל תתבצע בכפוף לאישור העיסקה ואמצעי התשלום ע"י חברת האשראי (בתשלום בכרטיס אשראי) ו סושיאל מרקט שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר תשלום אשר אינו מקובל עליה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.

 2. בעת מילוי ההזמנה יבחר הלקוח את מקום האיסוף ושעות האיסוף שהוא מעוניין.

 3. סושיאל מרקט תשתדל לספק את כל המוצרים בהזמנה, אולם לא תמיד יהיו כל המוצרים זמינים לביצוע משלוח בזמן סביר. לכן, סושיאל מרקט אינה מתחייבת לספק את כל המוצרים בהזמנה בין אם צוין כי הם במלאי ובין אם לאו וללקוח לא תהיינה טענות כלשהן כלפי סושיאל מרקט בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה. סושיאל מרקט תספק ללקוח רק את המוצרים שנמצאים במלאי בעת הכנת המשלוח, או תחליפים בתאום עם הלקוח ככל שהלקוח יבקש זאת בכפוף לאמור בסעיף 16 לעיל.

 4. סושיאל מרקט לא תגבה, במסגרת ההזמנה, את מחיר המוצר/ים שלא יסופק/ו בהתאם לאמור לעיל.

 5. במקרה והלקוח או מי מטעמו לא יהיה נוכח בעת איסוף ההזמנה במען המבוקש לאספקה, יוחזרו המוצרים לסושיאל מרקט ומועד חלופי לאספקה יתואם באחריות הלקוח, דהיינו הלקוח ביוזמתו ייפנה למוקד שרות לקוחות ויתאם מועד אספקה חדש. במקרה כזה יחויב הלקוח בדמי שרות נוספים על פי התעריפים המצוינים לעיל. האמור לעיל לא יחול במידה והלקוח יציין בהזמנה כי הוא מסכים שהמוצרים יאספו על ידי חבר/שכן. האחריות הבלעדית הנובעת מאיסוף מוצרים על ידי חבר/שכן, כאמור לעיל, תהא של הלקוח. היה והזמנת הלקוח הינה הזמנתו הראשונה במערכת, יחול האמור בסעיף 25 לעיל.

 6. אי עמידת סושיאל מרקט במועד האספקה המבוקש לא יפטור, בכל דרך שהיא, את הלקוח מחובתו לשלם ל סושיאל מרקט בגין האספקה. סושיאל מרקט תפצה את הלקוח בגובה דמי השירות בגין עיכוב כאמור העולה על שעתיים בכפוף לקבלת פנייה מאת הלקוח בגין העיכוב האמור. הלקוח לא יהא זכאי לפיצוי נוסף מכל סוג שהוא מעבר לפיצוי האמור לעיל.
  למען הסר ספק מובהר כי שעון השרת, בו מופעל האתר, יהווה ראיה סופית ומכרעת לעניין שעת אישור ההזמנה על ידי הלקוח באתר ושעת הוצאת החשבון על ידי סושיאל מרקט.

 7. על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולהשוותו הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לו בעת האספקה.
 8. במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים בעקבות הבדיקה הנ"ל או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון מצד הלקוח לעניין המוצרים המסופקים, על הלקוח להודיע על כך, למוקד שירות הלקוחות בתוך 24 שעות לאחר מועד האספקה. במידה ומדובר על סחורה שהגיעה פגומה, על הלקוח לצלם את המוצרים ולשלוח לכתובת המייל של סושיאל מרקט. מוקד שירות לקוחות יתאם עם הלקוח את ההשלמה/ההחלפה/ההחזרה של המוצר/ים ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי של הלקוח, לפי העניין וככל שמתחייב על פי כל דין.

ביטול / שינוי הזמנה

 1. לקוח רשאי לבטל הזמנה ו/או לשנות אותה לכל המאוחר עד 3 שעות לפני מועד ההזמנה המתוכנן כאמור בסעיף 32 לעיל.

 2. ביטול/שינוי ההזמנה יכול להתבצע באתר או באמצעות מוקד שירות הלקוחות הטלפוני.

 3. סושיאל מרקט תהא רשאית לבטל הזמנה ובלבד שתמסור על כך ללקוח הודעה שעתיים ומעלה לפני מועד האספקה.

 4. יודגש כי זכות הלקוח להחזרת מוצר וזכות הלקוח לביטול הרכישה תהיינה אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981, הוראות חוק המכר, התשכ"ח - 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו - 1986, ו/או בכפוף למדיניות סושיאל מרקט כפי שתהא מעת לעת.

רכישה טלפונית או באמצעות פקסימיליה

 1. ביצוע הזמנה ורכישה על ידי הלקוח ב סושיאל מרקט יכולה להתבצע באמצעות תקשורת האינטרנט.

 2. האמור בתקנון זה בדבר רכישה באמצעות האינטרנט תחול, בשינויים המחויבים ובכפוף לאמור לעיל בדבר דמי שירות, גם על רכישה במסגרת תקשורת טלפונית ובמסגרת תקשורת פקסימיליה.

 3. לקוח שביצע הזמנה באתר רשאי לשנות/לבטל את ההזמנה או להחזיר מוצר כלשהו מתוך ההזמנה באמצעות פנייה למוקד שרות לקוחות, בכפוף לאמור בתקנון זה בדבר אופן שינוי/ביטול הזמנה, לא יאוחר מ 24 שעות מיום החלוקה.

אחריות

 1. סושיאל מרקט אינה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן: "נזק מכל סוג שהוא") שייגרם ללקוח סושיאל מרקט ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת ב סושיאל מרקט ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג' כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד ג' כלשהו תוך שימוש בסיסמת הלקוח בסושיאל מרקט וכד'.

 2. הלקוח ישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או סושיאל מרקט ו/או לצד ג' כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצא באלה טעויות

 3. הלקוח פוטר את סושיאל מרקט מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.

 4. סושיאל מרקט לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתה, לרבות אך לא רק - מכח עליון, כגון: מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר קיצוני וכד'.

 5. סושיאל מרקט לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שייגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון או פקסימיליה) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית ו/או פקסימיליה באשר הם.

 6. סושיאל מרקט לא תהא אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו, בכל הקשור למוצרים שיירכשו סושיאל מרקט ואשר צד ג' שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם סושיאל מרקט, והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין.

 7. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תשא סושיאל מרקט בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הלקוח.

 8. החוק החל ותניית שיפוט

 9. על ההתקשרות בין הלקוח לבין סושיאל מרקט במסגרת סושיאל מרקט ובמסגרת האמור בתקנון זה יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד.

 10. סושיאל מרקט והלקוח מצהירים כי יעשו כמיטב יכולתם על מנת שסכסוך שיתעורר ביניהם, במידה ויתעורר, ייושב בדרכי נעם מחוץ לכותלי בית המשפט וכי במידה והסכסוך לא ייושב כאמור אזי הוא יידון בבית המשפט בתל אביב-יפו בלבד.

 11. אין לבצע או לנסות לבצע פעולות שיבוש פעולת האתר, לרבות אך לא רק:

 12. א. חדירה לא מורשית לשרתים, חשבונות ו/או נתונים.
  ב. בדיקה, סריקה, ו/או דגימה של האתר, לרבות ניסיונות לבדיקת חדירותו.
  ג. שיבוש ו/או נסיון לשיבוש מתן השירות המוענק באתר ללקוחות ו/או פעילות השרת/ים מהם הוא פועל.

 13. סושיאל מרקט תפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי פעולות כמפורט בסעיף זה. .

אבטחת האתר ופרטיות

 1. סושיאל מרקט הינו מאגר רשום על פי כל דין. שימוש באתר מהווה הסכמת המשתמש להיכלל במאגר מידע זה. בהתאם, סושיאל מרקט ו/או מי מטעמה תהא רשאית לפנות אל הלקוח באמצעות דוור ישיר, לרבות בדואר ובדואר אלקטרוני, ו/או באמצעות פנייה טלפונית ו/או באמצעות פנייה בפקסימיליה, למטרות קידום מכירות ושיווק. במסגרת זו תהא סושיאל מרקט רשאית להעביר ללקוח מידע כלשהו על סושיאל מרקט ו/או מי מטעמה, לרבות מידע בדבר מוצרים, שירותים ומבצעים הנמכרים ו/או החלים ו/או הניתנים על ידי סושיאל מרקט ו/או מי מטעמה ו/או מי באמצעותה.

 2. במידה והלקוח מעוניין להיגרע ממאגר המידע כאמור לעיל יהא עליו להודיע על כך לסושיאל מרקט בכתב בהתאם להוראות כל דין.

 3. סושיאל מרקט תהא רשאית להשתמש בפרטים שהלקוח מסר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש של הלקוח באתר לצורך שיפור השירותים, לשיפור הקשר עם הלקוח, לצורכי דיוור ישיר או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות למפרסמים, ובלבד שמידע זה לא יזהה את הלקוח.

הזכויות של סושיאל מרקט באתר

 1. הקניין הרוחני סושיאל מרקט, בכלל זה זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או המדגמים ו/או הפטנטים וכיוצא באלה זכויות באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנות, היישומים, הקבצים הגראפיים, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות, התהליכים, התכנים, האייקונים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר ("תכולת האתר"), הינם בבעלות מלאה ובלעדית של סושיאל מרקט, או של צדדים שלישיים שסושיאל מרקט קיבלה מהם רישיון שימוש כדין.

 2. סושיאל מרקט שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה.

 3. השם סושיאל מרקט ושם הדומיין של האתר, לרבות כל סימני המסחר של סושיאל מרקט הם בבעלות מלאה ובלעדית של סושיאל מרקט, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בהם.

 4. כל אזכור בקטלוגים השונים של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות ללקוח ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם. תמונות המוצרים מובאות להמחשה בלבד.

 5. האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, והשימוש בהם מוגבל אך ורק למטרות מכירת וקניית המוצרים באמצעותם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב מסושיאל מרקט.